Dětská psychiatrická nemocnice
Velká Bíteš
MENU

Kvalita péče

 

Politika zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče

Dětská psychiatrická nemocnice je odborný léčebný ústav pro děti a mladistvé se specializovanou péčí v oboru dětské a dorostové psychiatrie. Dětem poskytujeme lůžkovou i ambulantní péči.

Vedení nemocnice klade velký důraz na osobní a morální zodpovědnost každého zaměstnance, na profesionální a empatický přístup k hospitalizovaným dětem i jejich rodinným příslušníkům. Podporujeme celoživotní vzdělávání zaměstnanců v oboru poskytované péče.

Dbáme na dodržování práv hospitalizovaných dětí a podporujeme jejich kontakt s rodinou. Snažíme se o zapojení celé rodiny do  léčebného procesu.

V komplexní péči kromě režimové a medikamentózní terapie využíváme projektu
"PAC A PUSA" - písmena názvu představují tyto konkrétní činnosti:

 • P - psychoterapie
 • A - aktivity - vzdělávací aktivity (semináře, přednášky, workshopy), volnočasové aktivity a společenské hry, zdravověda apod.
 • C - „community" - komunitní a rodinná terapie
 • A - abstinence + primární, sekundární a terciární prevence v oblasti problematiky návykových látek a dalších patologických sociálních  jevů
 • P - „práce" - ergoterapie
 • U - „umění" - arteterapie různých forem
 • S - „sport " - fyzioterapie - tělocvična, posilovna, bazén, hřiště
 • A - „animals" - soužití s ostatními živými tvory

 

Snažíme se o vytváření příjemného a bezpečného prostředí, které vyhovuje dětem ve všech věkových kategoriích.

V rámci zvyšování  kvality a bezpečí poskytované péče vyhodnocujeme možná rizika a přijímáme vhodná opatření na jejich řešení.

Spokojenost dětí a jejich zákonných zástupců zjišťujeme díky dotazníkové akci.

Zvyšování bezpečí a kvality je postupný a dlouhodobý proces, při němž se řídíme se platnými zákonnými normami a pokyny MZČR.

Posuzujeme každé dítě jako jedinečného člověka s jeho individuálními potřebami.

Pořádáme výstavy výrobků dětí, kterými se prezentujeme i na veřejnosti.

Snažíme se, abychom byli vnímáni jako nemocnice s dobrou pověstí a jasně definovanými pravidly kvality poskytované péče.

Chceme, abychom byli vnímáni jako instituce, která bere vážně důvěryhodnost, transparentnost a rovný přístup vůči všem svým zainteresovaným stranám.

Vypracovala Alena Nevrtalová, vrchní sestra
Souhlasí MUDr. Eduard Rodák, ředitel
Ve Velké Bíteši, 30. března 2015

Naše cíle při poskytování léčebné péče

 • vytvořeným systémem řízení kvality a pravidelnými audity sledovat a vyhodnocovat kvalitu a bezpečí poskytované péče
 • pravidelnými semináři a školeními získat personál pro spolupráci na implementaci systému do praxe a tím docílit trvalého zvyšování  poskytované péče
 • léčebnou péči vykonávat kvalifikovaným a motivovaným personálem s přívětivým přístupem
 • vést bezchybně zdravotnickou dokumentaci dle platné legislativy
 • zajistit dostatek vhodných prostor pro terapii a volnočasové aktivity dětí
 • poskytovat kvalitní a bezpečnou péči o svěřené dětské pacienty na odborné úrovni

Vypracovala Alena Nevrtalová, vrchní sestra
Souhlasí MUDr. Eduard Rodák, ředitel
Ve Velké Bíteši, 3. dubna 2015

 

Certif-kvalita a bezpečí DPN

Nahoru