Velká Bíteš
Dětská psychiatrická nemocnice
Velká Bíteš
MENU

Vyřizování stížností

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

 • zákonný zástupce pacienta/pacient,
 • osoba zmocněná pacientem/zákonným zástupcem pacienta
 • Stížnost obsahuje identifikaci stěžovatele, datum a faktografický popis situace, které se týká.
 • Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje, tj. na sekretariátu/účtárně DPN
 • Stížnost obdrží spisovou značku ve formátu stížnost/datum/pořadové číslo/rok podání.

Stížnost se předává na úsek DPN, na kterého činnost je stížnost konkrétně směřována. Ke stížnosti se vyjádří vedoucí dotyčného úseku a příslušný personál. Vyjádření je poté předáno řediteli DPN, který ho dle potřeby dále okomentuje. Písemná odpověď je poté odeslána stěžovateli dle níže stanovené lhůty s patřičným závěrem a návrhem řešení.

Poskytovatel, tj. DPN, je povinen:

 • navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné
 • vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů
 • jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele
 • vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení
 • umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie. Dokladem umožnění nahlížení do spisu, je tzv. „spis o spisu", kde je zaznamenáno, kdy a kdo do předmětného stížnostního spisu nahlížel a dělal si z něj záznamy. Spis o spisu je součástí konkrétní stížnosti

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel"), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

Další ustanovení:

 1. anonymní stížnost, týkající se konkrétného pacienta, lze při podezření z nesprávného postupu řešit výzvou pacienta k vyjádření. V opačném případě se anonymní stížnost skartuje.
 2. zmatečná stížnost se vrací stěžovateli s dožádáním o doplnění stížnosti o chybějící údaje.

 

Platnost od 1.4.2012


MUDr. Eduard Rodák
ředitel DPN Velká Bíteš

Nahoru