Další organizace Velké Bíteše

Velká Bíteš
Dětská psychiatrická nemocnice
Velká Bíteš
MENU

Vyřizování stížností

Proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

 • zákonný zástupce pacienta/pacient,
 • osoba zmocněná pacientem/zákonným zástupcem pacienta
 • Stížnost obsahuje identifikaci stěžovatele, datum a faktografický popis situace, které se týká.
 • Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje, tj. na sekretariátu/účtárně DPN
 • Stížnost obdrží spisovou značku ve formátu stížnost/datum/pořadové číslo/rok podání.

Stížnost se předává na úsek DPN, na kterého činnost je stížnost konkrétně směřována. Ke stížnosti se vyjádří vedoucí dotyčného úseku a příslušný personál. Vyjádření je poté předáno řediteli DPN, který ho dle potřeby dále okomentuje. Písemná odpověď je poté odeslána stěžovateli dle níže stanovené lhůty s patřičným závěrem a návrhem řešení.

Poskytovatel, tj. DPN, je povinen:

 • navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné
 • vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů
 • jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele
 • vést evidenci o podání stížností a o způsobu jejich vyřízení
 • umožnit stěžovateli nahlížet do konkrétního stížnostního spisu a pořizovat z něj kopie. Dokladem umožnění nahlížení do spisu, je tzv. „spis o spisu", kde je zaznamenáno, kdy a kdo do předmětného stížnostního spisu nahlížel a dělal si z něj záznamy. Spis o spisu je součástí konkrétní stížnosti

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel"), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

Další ustanovení:

 1. anonymní stížnost, týkající se konkrétného pacienta, lze při podezření z nesprávného postupu řešit výzvou pacienta k vyjádření. V opačném případě se anonymní stížnost skartuje.
 2. zmatečná stížnost se vrací stěžovateli s dožádáním o doplnění stížnosti o chybějící údaje.

 

Platnost od 1.4.2012


MUDr. Eduard Rodák
ředitel DPN Velká Bíteš

Nahoru