Velká Bíteš
Dětská psychiatrická nemocnice
Velká Bíteš
MENU

Domácí řád

Tato stránka se průběžně aktualizuje.

Indikace k přijetí

Dětská psychiatrická nemocnice disponuje 50 lůžky a je organizovaná částečně jako terapeutická komunita. K pobytu jsou přijímány děti ve věku 3 – 18 let s duševními poruchami a poruchami chování, jejichž hospitalizaci doporučil ambulantní dětský psychiatr, výjimečně jiný lékař. Průměrná doba u léčebného pobytu jsou 3 měsíce, u diagnostického pobytu 1 měsíc. Délka hospitalizace je určována na  základě individuálního léčebného plánu. Na 1. oddělení jsou hospitalizovány dívky a mladší chlapci, na 2. oddělení starší chlapci.

Ubytování

Děti jsou ubytovány ve třílůžkových pokojích, kde mají k dispozici válendu s úložným prostorem, noční stolek, skříňku na školní pomůcky a pracovní desku se židlí. K uložení osobních věcí slouží skříň s možností uzamknutí na visací zámek, který si dítě přiveze z domova. Jeden klíč si ponechá u sebe a druhý klíček je uložen na vyšetřovně, je označen jménem dítěte a je nutný pro případ ztráty. Pokud dítě ztratí oba klíče, je skříň údržbou otevřena a do doby, než zákonní zástupci zajistí jiné klíče, zůstává odemknutá.

Terapeutický tým

O děti pečuje pod vedením primáře tým zdravotníků, složený z lékařů, psychologů, dětských a všeobecných sester a zdravotnického personálu, pracujícího pod odborným dohledem, dále pracovních terapeutů a zdravotně-sociální pracovnice.

Ošetřovatelský personál řídí staniční sestry a vrchní sestra se specializací v ošetřovatelské péči v dětské a dorostové psychiatrii.

Školní docházka

V přízemí budovy se nachází základní škola, do které děti (pokud to jejich zdravotní i psychický stav dovolí) denně docházejí. Jedná se o školu malotřídního typu s redukovaným rozvrhem 20 hodin týdně. Žáci jsou vzděláváni v programu základních, praktických a speciálních škol. ZŠ při DPN úzce spolupracuje s kmenovou školou dítěte i s terapeutickým týmem. Více informací naleznete na www.zsdpnbites.cz.

Na přípravu do školy mají děti denně vyhrazený prostor.

Děti, které mají splněnou povinnou školní docházku a navštěvují SOU nebo SŠ, si před nástupem do DPN zajistí ve škole individuální studijní plán, eventuálně průběžné přezkoušení, na které mohou (pokud to jejich zdravotní a psychický stav dovolí) v rámci domluvené vycházky se zákonnými zástupci dojíždět.

Volnočasové aktivity

Odpoledne a o víkendu jsou děti rozděleny do skupin, ve kterých probíhají pracovní a volnočasové aktivity (odborně zajištěny lékaři a psychology). Děti v rámci terapie vykonávají i drobné práce – úklid na pokojích i v okolí budovy. Děti mají právo na pobyt venku. Pokud to jejich zdravotní a psychický stav nedovolí, může lékař dítěti pobyt na zahradě nebo vycházky mimo areál DPN omezit.

Prostory pro volnočasové vyžití dětí:

Venkovní areál:

 • Zahrada s průlezkami a skluzavkou
 • Hřiště – kopaná, volejbal
 • Bazén se zastřešením (sezónně)
 • Stůl na stolní tenis

Prostory v budově:

 • Výtvarná dílna s keramickou pecí
 • Tělocvična s ruskými kuželkami, florbal, košíková
 • Posilovna
 • Relaxační místnost se stolním kulečníkem
 • Velká herna – arteterapie, jóga, modelářství
 • Malá herna se stolním fotbalem a počítačem
 • Cvičná kuchyňka

Péče o zvířata:

 • Morčata, akvarijní rybičky, vodní želvy

Režim:

Děti jsou povinny účastnit se ordinovaných terapeutických, léčebných a vyšetřovacích aktivit. Léky ordinuje lékař přísně individuálně podle zdravotního a psychického stavu. Na oddělení děti dodržují režim daného oddělení a domácí řád. Během hospitalizace není povoleno kouření (po dohodě s lékařem mohou pacienti využívat vlastní nikotinovou substituci), požívání alkoholu ani jiných psychotropních látek, provádění tetování, piercing, barvení vlasů.

U dětí je nežádoucí agresivní a vulgární jednání, projevy rasismu, propagace drog a nevhodné fyzické kontakty.

Líčení a nanášení vlastního make-upu je příležitostně možné, pokud tomu nebrání zdravotní důvody. Není povoleno lakování nehtů. Děti u sebe fyzicky nesmí mít peněžní hotovost a nebezpečné předměty (žiletky, nože, zápalky, zapalovače apod.). Cennější věci si děti mohou se souhlasem zákonných zástupců ponechat u sebe na vlastní zodpovědnost, nebo si je uschovat na vyšetřovně. Zakázáno je též vyměňování a půjčování osobních věcí a oblečení, při příjmu jsou děti i zákonní zástupci poučeni o zákazu obchodování s nimi a jejich vyměňování. Abstinenci a doporučený režim jsou děti povinny dodržovat i na vycházkách a terapeutických dovolenkách. Povoleny jsou MP3 a MP4 pouze k poslechu hudby, tablety a notebooky povoleny nejsou.

Telefonický kontakt s rodinou

Děti mohou, za dodržování předem daných pravidel, používat vlastní mobilní telefon, které mají uschované spolu s nabíječkou na vyšetřovně. Lékař na základě zdravotních důvodů, může použití telefonu, po konzultaci se zákonnými zástupci, nedoporučit nebo omezit. Telefonování je povoleno denně, vhodná doba rezervována pro telefonáty je 19.00 – 20.30 hod. (v nutných případech i mimo tuto dobu).

Rodiče mohou v této době dětem telefonovat také na naše mobilní telefony – čísla obdrží rodiče při příjmu - a na pevnou linku - 566 531 431

Přístup na internet

Se svolením lékaře mohou děti používat internet na počítačích s připojením k síti. Nejsou povoleny přístupy na facebook a na stránky s tématikou nevhodnou pro dětský věk. Používání internetu není žádoucí ani na mobilních telefonech.

V celém areálu nemocnice je z důvodu ochrany soukromí hospitalizovaných dětí zakázáno fotografovat nebo pořizovat jiné obrazové či zvukové záznamy! Výjimky lze udělit po domluvě, za předpokladu dodržení zákonných práv jiných osob (hospitalizovaných dětí a personálu).

Podávání informací

Informace o zdravotním stavu dětí podává lékař nebo psycholog pouze zákonným zástupcům dítěte, resp. zástupcům odesílajících zařízení nebo pečujících o dítě (pediatr, pracovník OSPOD). Ústní informace jsou rodičům podávány při odchodu dítěte na terapeutické dovolenky, dále v termínu předem dohodnutém. Telefonické informace jsou podávány ve všední dny pouze po uvedení „hesla pro telefonickou komunikaci", na kterém se rodiče dohodnou při příjmu s lékařem. Doporučený čas pro podávání telefonických informací je od 10.00 do 11.30 hod. Ve dnech, kdy probíhá velká vizita (1. oddělení ve středu a 2. oddělení v úterý ) nebo příjem pacienta, nemusí lékař nebo psycholog hovor přijmout.

Návštěvy a terapeutické dovolenky

Pokud tomu nebrání zdravotní nebo psychický stav, návštěvyu dětí jsou povoleny dle individálního terapeutického plánu. Návštěvní doba je upravena provozem DPN. Optimální doba je ve všední dny od 13:30 do 17:00; o víkendech od 9:00 do 17:00 hod. Mimo tuto dobu lze návštěvu umožnit po domluvě. Návštěvu je vhodné si domluvit předem. Na optimální frekvenci a způsobu návštěv se dohodnou rodiče s ošetřujícím lékařem dle zdravotního a psychického stavu dítěte. Návštěvy probíhají buď v budově nebo formou vycházky. Ostatní osoby mohou dítě navštívit pouze v doprovodu zákonných zástupců, nebo musí mít jimi vystavenou plnou moc.

Na přibližném termínu první terapeutické dovolenky se rodiče dohodnou s lékařem již při příjmu. Před plánovaným termínem se telefonicky informují den předem, zda zdravotní a psychický stav dítěte odjezd na dovolenku umožňuje. Na dovolenku děti zpravidla odjíždí v pátek po vyučování a vrací se v neděli do 17.00 hod, a to vždy v doprovodu zákonného zástupce nebo jiného dospělého, který bude mít od zákonných zástupců písemnou plnou moc k převzetí dítěte. Vyjímečně si lze dovolenku domluvit i mimo víkend, např. z důvodu vyřizování úředních záležitostí, plánovaných zkoušek nebo lékařských vyšetření.

Písemná korespondence

Dětem je povoleno odesílat i přijímat písemnou korespondenci neomezeně. Doručené listovní zásilky i balíky jsou před dětmi kontrolovány pouze na přítomnost nepovolených předmětů. Odesílatele a obsahy korespondence samozřejmě nekontrolujeme.

Zacházení s kapesným

Při příjmu nechávají zákonní zástupci dítěti k dispozici kapesné (obvykle ve výši 200 Kč; není omezeno). Tato částka je uložena u zdravotně – sociální pracovnice na osobním účtu dítěte. Kapesné slouží dětem k drobným nákupům v rámci pozitivní motivace, dále k nákupům chybějících toaletních potřeb, školních pomůcek apod. Každý pohyb na tomto účtu je evidován a doložen paragonem nebo čestným prohlášením ošetřovatelského personálu, který děti na drobné nákupy doprovází do města. Kantýna ani automat se sladkostmi v budově nemocnice není. Pokud rodiče platí poplatek za praní prádla, ukládají jej na stejný osobní účet dítěte a na konci měsíce je poplatek odečítán. Na účet je možné průběžně dle potřeby peníze vkládat při osobních návštěvách.

Hygienická péče

Při příjmu zjišťuje ošetřovatelský personál v rámci ošetřovatelské anamnézy úroveň soběstačnosti a hygienických návyků dětí při rozhovoru s rodičem nebo s dítětem samotným, eventuálně dalším pozorováním. K dětem přistupujeme ve všech oblastech hygieny individuálně s přihlédnutím k jeho věku a schopnostem.

Děti mají u sebe své vlastní hygienické potřeby, které jim rodiče průběžně během hospitalizace doplňují. Pokud nejsou děti samostatné, mohou mít hygienické potřeby uloženy na vyšetřovně, protože hygienickou péči vykonávají s dopomocí ošetřovatelského personálu. Sprchování je dětem umožňováno denně.

Připomínky k hygienické péči mohou děti přednést na komunitě, kde jsou řešeny.

Stravování dětí

Dětem je podávána strava dle výživových tabulek s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Jakékoliv "doplňování" jídelníčku ze strany zákonných zástupců, nemusí být vhodné. Rodiče jsou již u příjmu vyzváni k tomu, aby během pobytu dítěte v nemocnici respektovali pravidla správné výživy, která jsou zabezpečena doporučeným stravováním.

Dětem ordinuje patřičnou dietu lékař při příjmu a změny provádí průběžně dle stavu dítěte.

Skladbu jídelníčku plánuje vrchní sestra, přičemž dbá zásad zdravé výživy a moderních trendů stravování dětí, schvaluje jej primář zařízení. Na každý týden je jídelníček sestaven nově, nedochází k pravidelnému opakování. Strava je připravovaná v ústavní kuchyni.

Rodiče mohou dětem ponechat k jejich potřebě pochutiny v originálních obalech, kde je uvedeno datum spotřeby. Pochutiny jsou označeny jménem dítěte a uloženy v jídelně dětí dle pokynů pro vhodné skladování.

Po odpolední svačině si je děti mohou dle zájmu vzít a v jídelně sníst. Na pokoji je skladování a konzumace pochutin zakázáno. Není vhodné dávat dětem potraviny určené k rychlé spotřebě (krémové zákusky a saláty s majonézou). Ovoce je doporučeno dávat dětem v přiměřeném množství, tak aby je děti snědly než podlehne zkáze.

Připomínky ke stravování mohou děti přednést na komunitě, kde jsou řešeny.

Nahoru